Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Model absolwenta

Charakterystyka absolwenta Szkoły Podstawowej w Fałkowie

 

Jaki jest uczeń naszej szkoły?

 

Społeczność uczniowska naszej szkoły jest bardzo zróżnicowana. Są uczniowie zaangażowani w działania podejmowane w szkole, chętnie biorą udział w organizowanych konkursach, akcjach społecznych, sumiennie wykonują obowiązki ucznia. Swoim zachowaniem i postawą stanowią wzór dla innych. Są uczniowie, którzy nie angażują się i ich stosunek do nauki i obowiązków szkolnych jest bierny. Wśród uczniów naszej szkoły są i takie dzieci, które czasami nie przestrzegają norm społecznych i popadają w konflikty z rówieśnikami, ale rozumieją i potrafią określić normy społeczne, właściwe zachowania oraz znają konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych zasad. Wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.

Uczniowie naszej szkoły są pozytywnie postrzegani w środowisku lokalnym. W szkole nie dochodzi do rażącego naruszania obowiązujących powszechnie norm. Jednocześnie sami wychowankowie dostrzegają potrzebę przestrzegania tych norm i podniesienia stopnia kultury osobistej swoich kolegów i koleżanek.

 

Jaki powinien być absolwent szkoły?

 

Powinien posiadać poziom wiedzy ogólnej przewidzianej programem nauczania ze wszystkich przedmiotów i dążyć do dalszego rozwoju intelektualnego.

Posiadać cechy jak prawość, rzetelność, życzliwość, poczucie własnej wartości i honoru, powinien być wrażliwy na niesprawiedliwość i zło, kulturalny, taktowny, opanowany, lojalny, tolerancyjny.

Powinien projektować i osiągać realne cele osobiste, rozwijać swoją osobowość zgodnie z przyjętymi wartościami moralnymi, podejmować odpowiedzialne decyzje zawodowe i osobiste, odważnie prezentować własny punkt widzenia, brać udział w dyskusjach zachowując tolerancję, otwierać się na nowe poglądy i poszerzać wiedzę.

Przyjmować określoną postawę wobec innych ludzi: aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym, wyrażać życzliwość, szacunek i tolerancję wobec innych, poczuwać się do odpowiedzialności za sytuacje, w których uczestniczy i ponosić konsekwencje swoich działań.

Reprezentować określoną postawę społeczną: otwarty na wartości uniwersalne, ciekawy świata, zna języki obce, dba o kulturę języka ojczystego, potrafi krytycznie, logicznie i twórczo myśleć, posiada umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, przeciwstawia się złu, niesprawiedliwości i nałogom, odważnie reaguje i podejmuje decyzje, powinien czuć się obywatelem Polski, Europy i świata, być człowiekiem prawym, przygotowanym do godnego i mądrego życia

Chcemy dążyć do tego, by nasz uczeń osiągnął wszechstronny rozwój, poprzez rozbudzanie w nim zainteresowania światem, kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, był dobrze przygotowany do następnego etapu edukacyjnego.

Pracujemy nad tym aby nas absolwent był kulturalny, szanował rodziców i innych ludzi oraz przyrodę, potrafił wyrażać własne poglądy, był szczery i otwarty w dyskusji, potrafił podejmować tematy trudne.

 

Jaki ma być dorosły i dojrzały człowiek?:

  • potrafi czerpać z życia radość i satysfakcję,
  • wie jak postępować z ludźmi,
  • świadomie podejmuje ważne decyzje i bierze za nie odpowiedzialność,
  • potrafi przyznać się do błędu,
  • jest świadomy własnych zalet i wad,
  • unika niepotrzebnego ryzyka, ale kiedy trzeba, wykazuje się odwagą,
  • rozumie, że za tym co widzi i słyszy, kryją się różne motywacje i nie należy wierzyć we wszystko bezkrytycznie (czyli nie jest naiwny),
  • szanuje pracę i wiedzę innych ludzi,
  • pracuje nad swoimi słabościami.
Data dodania: 2022-04-08 16:29:11
Data edycji: 2022-04-08 16:29:28
Ilość wyświetleń: 999
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej