Aktualności

 

Jesteśmy dla siebie wielkim bogactwem – rodzinne inspiracje.

Razem uczymy się i działamy!”

NASZA SZKOŁA ZGŁOSI SWÓJ UDZIAŁ DO KONKURSU NA NAJLEPIEJ PRZYGOTOWANY SZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY W ZAKRESIE PROMOCJI WARTOŚCI RODZINY. ORGANIZATOREM KONKURSU JEST WOJEWODA WIELKOPOLSKI I WIELKOPOLSKI KURATOR OŚWIATY.

Rodzina i szkoła to dwa środowiska, które wywierają ogromny wpływ na młodego człowieka już od najmłodszych lat. W rodzinie dziecko zaspokaja swoje potrzeby, rozwija się, kształtuje swoje umiejętności i kompetencje poznawcze, społeczne, podejmuje odpowiedzialne zadania, uczy się funkcjonowania w społeczeństwie i podejmowania różnych ról. Rodzina w tych zadaniach wspierana jest przez szkołę, która jest miejscem nie tylko zdobywania wiedzy, ale także różnorakich doświadczeń przygotowujących młodych ludzi do podjęcia odpowiedzialności za swoje życie.

Projekt „Jesteśmy dla siebie wielkim bogactwem – rodzinne inspiracje” realizowany jest we współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców Szkoły Podstawowej w Fałkowie. Realizacja treści projektu wpisana jest w działalność edukacyjną, wychowawczo - profilaktyczną i kulturalną naszej szkoły. Włączenie całej społeczności szkolnej do wspólnej nauki i zabawy pomoże na nowo odkryć, jak wielkim bogactwem są zarówno rodzice, nauczyciele i sami uczniowie dla siebie nawzajem, jak wielką rolę pełnią w realizacji różnorodnych zadań, jak są ważni i potrzebni, aby proces nauki i wychowania był dla wszystkich przyjemny, efektywny i inspirujący.

Projekt realizowany jest od kwietnia do czerwca podczas zajęć edukacyjnych, godzin wychowawczych, wyjść i wycieczek, a także wspólnych imprez i uroczystości. W projekcie każde działania dostosowane są do wieku i możliwości wszystkich uczestników.

 

Cele projektu:

- kształtowanie szacunku dla wartości rodziny,

- kształtowanie spójnego systemu wartości,

- rozwijanie owocnej współpracy między rodziną i szkołą,

- integracja całej społeczności szkolnej,

- budowanie pozytywnych i zdrowych relacji rodzinnych,

- zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny dzieci,

- motywowanie do nauki i systematycznej pracy,

- wykorzystanie aktywizujących metod nauczania i wychowania,

- pomoc i wsparcie w nauce oraz w przezwyciężaniu trudnych sytuacji,

- przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom, uzależnieniom poprzez propagowanie alternatywnych form aktywności,

- tworzenie warunków do wspólnego spędzania czasu wolnego,

- zachęcanie do zdrowego stylu życia,

- kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie i aktywność fizyczną,

- budowanie pozytywnej samooceny, poczucia własnej wartości, wiary we własne możliwości poprzez umożliwienie rozwoju intelektualnego, fizycznego, psychicznego i społecznego,

- wzbogacanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziców i nauczycieli,

- wychodzenie naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców,

- włączanie do działań środowiska lokalnego.

Zakończeniem naszych działań będzie Festiwal Projektów zaplanowany na dzień 15 czerwca 2018 roku o godzinie 09.15, na który serdecznie zapraszamy rodziców, uczniów i nauczycieli.